Experiència. Societat 0

Si busques societat 0 a Google, apareix una ubicació i la seva corresponent vista des de streetview amb dues fotos d’una nau industrial buida. En aquest espai viu i treballa el col·lectiu des de Novembre de 2017 com a continuació del projecte que va començar en una altra nau del Poblenou (Barcelona). Aquest grup construeix a partir del que tenen, amb solucions possibles. D’aquesta manera, el ‘disseny’ es planteja com una eina de supervivència bàsica. Societat 0 ens suggereix una altra forma d’afrontar aquest camp, mes lligat a l’art, però alhora remetent als fonaments bàsics del disseny industrial.

D’entre els treballs del col·lectiu ens agradaria destacar la seva proposta per a La Casa
Encendida, en la qual van proposar omplir el pati amb llits d’IKEA, al costat d’un estendard fet amb edredons, i una pantalla de projecció inclinada cap als oïdors a manera de pantocrator. Un temple a l’hedonisme i al confort domèstic, a les converses de parella en el llit (en aquest cas, els ponents) o a les quals teníem amb els nostres amics en la nostra infància, fins a ben entrada la nit. També trobem molt interessant el seu Paloma Wool World Tour Pop Store basada en la idea de la cort itinerant, utilitzat per gairebé totes les monarquies europees, previ a l’establiment d’una capital, per la qual els reis disposaven de palaus per tot el regne als quals es desplaçaven per temporades, vivint en trànsit i desplaçant amb ells els seus vestits, joies, mobles i altres riqueses.

Instagram

 

Sociedad 0_2

Sociedad 0_1

 

Experiencia. Sociedad 0

(CAST)
Si buscas sociedad 0 en Google, aparece una ubicación y su correspondiente vista desde streetview con dos fotos de una nave industrial vacía. En ese espacio vive y trabaja el colectivo desde Noviembre de 2017 como continuación del proyecto que empezó en otra nave del PobleNou (Barcelona). Este grupo construye a partir de lo que tienen, con soluciones posibles. De este modo, el diseño se plantea como una herramienta de supervivencia básica. Sociedad 0 nos sugiere otra forma de afrontar este campo, mas ligado al arte, pero a la vez remitiendo a los fundamentos básicos del diseño industrial.

De entre los trabajos del colectivo nos gustaría destacar su propuesta para La Casa Encendida, en la que propusieron llenar el patio con camas de IKEA, junto a un estandarte hecho con edredones, y una pantalla de proyección  inclinada hacia los oyentes a modo de pantocrator. Un templo al hedonismo y al confort  doméstico, a las conversaciones de pareja en la cama (en este caso, los ponentes) o a las que teníamos  con nuestros amigos en nuestra infancia, hasta bien entrada la noche. También encontramos muy interesante su Paloma Wool World Tour Pop Store basada en la idea de la corte itinerante, utilizado por casi todas las monarquías europeas, previo al establecimiento de una capital, por la que los reyes disponían de palacios por todo el reino a los cuales se desplazaban por temporadas, viviendo en tránsito y desplazando con ellos sus trajes, joyas, muebles y otras riquezas.

Instagram