# estar-se a casa 34

(CAT)
Gràfica punk francesa. Kiki i Loulou Picasso van ser a mitjans dels anys 70 els membres fundadors del col·lectiu Bazooka juntament amb Lulu Larsen, Olivia Clavel, Bernard Vidal, T5dur i Jean Rouzaud. Aviat van imposar un treball inflexible, fred i provocador, signat col·lectivament o amb nombrosos pseudònims, que es va erigir com un veritable contrapunt gràfic per al moviment punk.

Contractats pel diari Libération el 1977, literalment varen explotar la plantilla del diari, desplaçant cròniques, reemplaçant treballs fotogràfics amb dibuixos o afegint textos i llegendes molt sovint en oposició amb el contingut dels articles que havien de il·lustrar, fins que van ser acomiadats.

Gràcies a el suport de Serge July, el col·lectiu va desenvolupar el projecte independent Un Regard Moderne que il·lustrava l’actualitat del mes en imatges. El grup es va ensorrar a finals dels anys 70, deixant al seu pas una impressionant col·lecció de dibuixos, collages,
fotomuntatges, pintures i publicacions.

El 2002 van tornar a treballar junts, aquest cop en un lloc web, on cada artista va contribuir amb una resposta gràfica immediata a les notícies diàries. El 2005, el projecte va acabar sota la pressió de les principals agències de premsa.

 

 

Lo visible 

# estar-se a casa 34

(CAST)
Gráfica punk francesa. Kiki y Loulou Picasso fueron a mediados de los años 70 los miembros fundadores del colectivo Bazooka junto con Lulu Larsen, Olivia Clavel, Bernard Vidal, T5dur y Jean Rouzaud. Pronto impusieron un trabajo inflexible, frío y provocador, firmado colectivamente o con numerosos seudónimos, que se erigió como un verdadero contrapunto gráfico para el movimiento punk.

Contratados por el periódico Libération en 1977, literalmente explotaron la plantilla del periódico, desplazando crónicas, reemplazando trabajos fotográficos con dibujos o agregando textos y leyendas muy a menudo en oposición con el contenido de los artículos que debían ilustrar, hasta que fueron despedidos.

Gracias al apoyo de Serge July, el colectivo desarrolló el proyecto independiente Un Regard Moderne que ilustraba la actualidad del mes en imágenes. El grupo se desmoronó a fines de los años 70, dejando a su paso una impresionante colección de dibujos, collages, fotomontajes, pinturas y publicaciones.

En 2002 volvieron a trabajar juntos, esta vez en un sitio web, donde cada artista contribuyó con una respuesta gráfica inmediata a las noticias diarias. En 2005, el proyecto terminó bajo la presión de las principales agencias de prensa.

Bazooka_1 Bazooka_2 Bazooka_3 Bazooka_4 Bazooka_5 Bazooka_6