Club del dibujo, amb America Sanchez

[CAT]
El Club del Dibujo és un espai de pensament i acció sobre el dibuix. Pensat per a públics amplis, especialitzat i no especialitzat. Compromesos en difondre la pràctica del dibuix, ser plataforma de dibuixants i donar suport a investigacions històriques i sociològiques que tinguin com a centre el dibuix.

Ens vam reunir a 2002, inspirats pel nostre gust per dibuixar i mirar dibuixos. Per la influència dels projectes compartits amb Edgardo-Antonio Vigo ( La Plata, 1928-1987 ) i pel manifest Promoción Internacional para el estudio y la práctica autodidacta del dibujo. (Norberto Chaves – America Sanchez , Barcelona, 1979). El dibuix és un mitjà que sembla de baixa tecnologia, no necessita virtuosisme per ser practicat . Ens interessa la seva capacitat de ràpida disponibilitat, siguis on siguis pots dibuixar.

America Sanchez ( 1939, Buenos Aires , Argentina ) Resideix a Barcelona des de 1965. Dissenyador gràfic , fotògraf , dibuixant, cal·lígraf outsider i pedagog. El 1979 crea la Promoció Internacional per a l’estudi i la pràctica autodidacta del Dibuix . Premi Laus en sis ocasions. Premi Nacional de Disseny el 1992. Premi Ciutat de Barcelona 2001 pel llibre Barcelona GràficaImprescindible formalitzar la inscripció prèvia i portar el material esmentat pel taller. En l’horari de tallers no es realitzaran experiències

Preu d’inscripció: 5 €*
Data limit d’inscripcions, 27 de setembre de 2016.
Ingres al compta corrent de La Caixa 2100 3011 31 2200500804
Poseu el vostre nom al fer l’ingres i envieu un PDF amb el justifiant de l’ingres i el nom del taller (IX (Ti)Portbou) a jaume@baued.es
* Inscripció simbòlica com a compromís a realitzar el taller ; als participants que ho desitgin els serà retornat l’import . Per temes logístics ens serà impossible acceptar inscripcions el mateix dia.

Màxim 20 persones
Material de dibuix Bloc Din A4-3 , llapis, goma , retoladors , tintes, etc segons el que faci servir cada un.
Només per a adults.

Dissabte 1 d’octubre
De 10,30 a 14,30 hores
Es prega máxima puntualitat

Club del dibujo

 

Club del dibujo, con America Sanchez

[CAST]
El Club del Dibujo es un espacio de pensamiento y acción acerca del dibujo. Pensado para públicos amplios, especializado y no especializado. Comprometidos en difundir la práctica del dibujo, ser plataforma de dibujantes y apoyar investigaciones históricas y sociológicas que tengan como centro el dibujo. Nos reunimos en 2002, inspirados por nuestro gusto por dibujar y mirar dibujos. Por la influencia de los proyectos compartidos con Edgardo-Antonio Vigo (La Plata, 1928-1987) y por el manifiesto Promoción Internacional para el estudio y la práctica autodidacta del dibujo. (Norberto Chaves – America Sanchez, Barcelona, 1979). El dibujo es un medio que parece de baja tecnología, no necesita virtuosismo para ser practicado. Nos interesa su capacidad de rápida disponibilidad, estés donde estés puedes dibujar.

America Sanchez (1939, Buenos Aires, Argentina)
Reside en Barcelona desde 1965. Diseñador gráfico, fotógrafo, dibujante, calígrafo outsider y pedagogo. En 1979 crea la Promoción Internacional para el estudio y la práctica autodidacta del Dibujo. Premio Laus en seis ocasiones. Premio Nacional de Diseño en 1992. Premio Ciutat de Barcelona 2001 por el libro Barcelona Gráfica.

Imprescindible formalizar la inscripción previa y traer el material citado para el taller. En el horario de talleres no se realizarán experiencias.

Precio de inscripción: 5 €*
Fecha límite de inscripciones, 27 de septiembre de 2016.
Ingreso a la cuenta corriente de La Caixa 2100 3011 31 2200500804
Poned vuestro nombre al hacer el ingreso y enviad un PDF con el justificante del ingreso y el nombre del taller (Club del Dibujo) a jaume@baued.es
* Inscripción simbólica como compromiso a realizar el taller; a los participantes que lo deseen les será devuelto el importe. Por temas logísticos nos será imposible aceptar inscripciones el mismo día.

Máximo 20 personas
Material de dibujo
Bloc Din A4-3, lápices, goma, rotuladores, tintas, etc según lo que use cada uno.
Solo para adultos.

Sábado 1 de octubre
De 10,30 a 14,30 horas
Se ruega máxima puntualidad