D07_SENYALITZACIÓ DE SENDERS. RAL I PANTONE

(CAT)
El dossier de senyalització de senders de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya obeeix a la necessitat de disposar d’una eina útil per a tots els cuidadors i els mantenidors de la xarxa de senders. Una senyalització que sigui curosa amb el medi i el factor visible d’uns criteris de seguretat, eficàcia i discreció. Les directrius a seguir en làmbit de la senyalització dels senders homologats, que incorpora la utilització dels senyals GR, PR i SL, fàcilment reconeguts pels usuaris.

Els itineraris GR (Gran Recorregut, amb un mínim de 50 km) utilitzen els colors blanc i vermell. Els itineraris PR (Petit Recorregut, entre 10 i 50 km) utilitzen el blanc i el groc i els itineraris SL (Senders locals, menys de 10km) utilitzen el blanc i el verd. El dossier especifica la longitud, el gruix i la distància entre els signes, amb significats simples i senzills: de continuïtat, de canvi de direcció i de direcció equivocada.

Els colors, blanc, vermell, groc i verd, correspon al codi RAL per a la pintura i a la gamma pantone per a la impressió dels colors en qualsevol suport, ja que per exemple als nuclis urbans és obligatori utilitzar adhesius (que han de ser impresos) en lloc de pintura.

senyalització_senders_6 senyalització_senders_7 senyalització_senders_8 senyalització_senders_9

 

D07_SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS. RAL Y PANTONE

(CAST)
El dossier de señalización de senderos de la Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya obedece a la necesidad de disponer de una herramienta útil para todos aquellos cuidadores y mantenidores de la red de senderos. Una señalización que sea cuidadosa con el medio y factor visible de unos criterios de seguridad, eficacia y discreción. Las directrices a seguir en el ámbito de la señalización de los senderos homologados, que incorpora la utilización de las señales GR, PR y SL, fácilmente reconocidos por los usuarios.

Los itinerarios GR (Gran Recorrido, con un mínimo de 50 km) utilizan los colores blanco y rojo. Los itinerarios PR (Pequeño Recorrido, entre 10 y 50 km) utilizan el blanco y el amarillo y los itinerarios SL (Senderos locales, menos de 10km) utilizan el blanco y el verde. El dossier especifica la longitud, el grosor y la distancia entre los signos, con significados simples y sencillos: de continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada.

Los colores, blanco, rojo, amarillo y verde, corresponde al código RAL para la pintura y a la gama pantone para la impresión de los colores en cualquier soporte, ya que por ejemplo en los núcleos urbanos es obligatorio utilizar adhesivos (que deben ser impresos) en lugar de pintura.

enyalització_senders_1 enyalització_senders_3 senyalització_senders_4 senyalització_senders_5