D10_FLORS I TIPOGRAFIA

(CAT)
La font Chelsea Flower de l’estudi Atypical entrellaça la tipografia i la botànica. Amb la tasca de dissenyar un tipus de lletra personalitzat en col·laboració amb un especialista en plantes d’interior, l’estudi amb seu a Londres i Leeds volia crear quelcom poc convencional per a una exhibició de flors.
Els espectacles de flors del Regne Unit, com passa en general amb els grans esdeveniments, són molt tradicionals. Tot i això, quan es va encarregar a Atypical la creació d’un projecte de disseny per acompanyar l’exhibició dels especialistes en plantes d’interior Grow Tropicals al Chelsea Flower Show, l’equip volia crear una cosa «poca convencional, nova i inesperada».
El projecte resultant, The Language of Plants, utilitza la Chelsea Flower, una tipografia elegant però contemporània que demostra que entrellaçats estan realment els mons de la botànica i la tipografia.
Quan Grow Tropicals va reclutar l’estudi en el projecte, van donar llibertat a l’equip per presentar qualsevol idea. Al principi, l’únic que l’equip d’Atypical intentava demostrar era la superposició de terminologia entre dues indústries molt diferents: el món de la botànica i el món de la tipografia. Els exemples inclouen «espècimen», per a diversos espècimens de plantes, i la manera com els tipus de lletra es presenten per primera vegada, i el fet que tant les plantes com les lletres tenen una «tija». Juntament amb els primers experiments, l’equip va crear un glossari que connectava el coneixement tipogràfic amb el coneixement botànic de l’equip de Grow Tropical.
Si bé desitjava crear alguna cosa experimental i única per a una exhibició de flors, l’equip d’Atypical era conscient que el tipus de lletra encara necessitava ser reconeixible per a un gran nombre de persones, i es van esforçar per “crear una tipografia que encara era experimental a alguns aspectes però que tenia certa familiaritat, encara que els visitants no podien ubicar exactament per què o com era familiar”. A més, les tipografies havien de treballar en harmonia amb les plantes, sentint-se com una característica del disseny, però sense eclipsar la plantació que la contextualitzava.
Per tant, el desafiament principal de disseny va ser donar a l’audiència la impressió de formes botàniques sense que el disseny fos massa literal o prescriptiu. Per aconseguir això, l’equip va començar amb esbossos que es van inspirar en tècniques tipogràfiques més tradicionals, com ara la cal·ligrafia japonesa, que naturalment té formes més orgàniques. La modernització i la digitalització d’aquestes formes van crear allò que l’equip descriu com «un tipus de lletra de contrast invers peculiar amb una aparença sorprenentment elegant». Dissenyar les múltiples variacions de les serifes va ser potser l’aspecte més desafiador del projecte, però essencial per crear l’aspecte orgànic general.

Atypycal_2 Atypycal_3 Atypycal_4 Atypycal_5

D10_FLORES Y TIPOGRAFÍA

(CAST)
La fuente Chelsea Flower del estudio Atypical entrelaza la tipografía y la botánica.
Con la tarea de diseñar un tipo de letra personalizado en colaboración con un especialista en plantas de interior, el estudio con sede en Londres y Leeds quería crear algo poco convencional para una exhibición de flores.
Los espectáculos de flores del Reino Unido, como ocurre en general con los grandes eventos, son de lo más tradicional. A pesar de ello, cuando se encargó a Atypical la creación de un proyecto de diseño para acompañar la exhibición de los especialistas en plantas de interior Grow Tropicals en el Chelsea Flower Show, el equipo quería crear algo «poco convencional, nuevo e inesperado».
El proyecto resultante, The Language of Plants, utiliza la Chelsea Flower, una tipografía elegante pero contemporánea que demuestra cuán entrelazados están realmente los mundos de la botánica y la tipografía.
Cuando Grow Tropicals reclutó al estudio en el proyecto, le dieron rienda suelta al equipo para presentar cualquier idea. Al principio, lo único que el equipo de Atypical intentaba demostrar era la superposición de terminología entre «dos industrias muy diferentes»: el mundo de la botánica y el mundo de la tipografía. Los ejemplos incluyen «espécimen», para varios especímenes de plantas, y la forma en que los tipos de letra se presentan por primera vez, y el hecho de que tanto las plantas como las letras tienen un «tallo». Junto con los primeros experimentos, el equipo creó un glosario que conectaba su conocimiento tipográfico con el conocimiento botánico del equipo de Grow Tropical.
Si bien deseaba crear algo experimental y único para una exhibición de flores, el equipo de Atypical era consciente de que el tipo de letra aún necesitaba ser reconocible para un gran número de personas, y se esforzaron por “crear una tipografía que todavía era experimental en algunos aspectos pero que tenía cierta familiaridad, incluso si los visitantes no podían ubicar exactamente por qué o cómo era familiar”. Además, las tipografías debían trabajar en armonía con las plantas, “sintiéndose como una característica del diseño, pero sin eclipsar la plantación que la contextualizaba”.
Por lo tanto, el principal desafío de diseño fue dar a la audiencia la impresión de formas botánicas sin que el diseño fuera demasiado literal o prescriptivo. Para lograr esto, el equipo comenzó con bocetos que se inspiraron en técnicas tipográficas más tradicionales, como la caligrafía japonesa, que naturalmente tiene formas más orgánicas. La modernización y la digitalización de estas formas crearon lo que el equipo describe como «un tipo de letra de contraste inverso peculiar con una apariencia sorprendentemente elegante». Diseñar las múltiples variaciones de las serifas fue quizás el aspecto más desafiante del proyecto, pero esencial para crear el aspecto orgánico general.
Atypycal_6 Atypycal_7 Atypycal_8 Atypycal_9 Atypycal_10