Impressions d’Enzo Mari

EXPOSICIÓ
(CAT)
El 2020 moria Enzo Mari, 24h després ho feia la seva parella, la crítica d’art Lea Vergine, tots dos de Covid. Tot va passar quan s’estava exposant la seva retrospectiva més gran, al cap de pocs dies de la seva inauguració. Aquesta exposició tenia com a gran reclam, que mostrava bona part del fons del dissenyador italià havia donat a la ciutat de Milà i que aquest llegat no podria tornar a ser vist fins al cap de quaranta anys. Potser era un cop d’efecte de la Mari per tornar a posar la societat davant del mirall de la seva frivolitat. Enzo Mari deia que no s’entenia la seva feina i que potser passades quatre dècades, la societat estaria preparada per fer-ho. Un últim gest del mestre que sempre va tenir aquesta condició de radicalitat que el feia tan especial i de vegades tan esquerp.

Des de La Festa del Grafisme ens plantegem que malgrat tot val la pena seguir intentant traspassar part del seu coneixement tant als que ja coneixem la seva obra com a les noves generacions i ho fem, com no podia ser altrament, des d’una mirada gràfica. Per això el títol, que ens remet a la impressió gràfica ia la impressió emocional que ens genera el seu discurs. Ens acostem al seu treball, pensament i obra des de l’expressió gràfica com a mètode i com a forma de captar part del seu llegat que es podria resumir en la seva frase: “Il design è comunicazione del sapere”, el disseny com a transmissió de coneixement.

0.47.40

Enzo Mari va ser una dels exponents del disseny italià als anys setanta i part dels vuitanta. No obstant això, la seva posició estava lluny de posicions postmodernes d’Archizoom i més tard Memphis a causa de la seva militància comunista que va influir poderosament la seva producció. Aquesta és potser una de les contradiccions més notables del creador italià, romandre fidel al comunisme, fins i tot quan feia aigües a la resta d’Europa i fins i tot a l’Europa de l’Est i alhora treballar per a empreses com Danese, Magis, Alessi, Zanotta , Artemide o Driade que es dedicaven a produir mobiliari per a una petita elit econòmica i cultural malgrat els seus intents per democratitzar l’accés al disseny, a través d’idees com la reproducció en massa, els mobles multifuncionals o el “faci-ho vostè mateix”.

Un dels seus treballs més reconeguts va ser justament en aquesta línia del DIY. Sota el nom de Proposta per un Autoprogettazione va publicar un llibre/recetari on a partir de la modularitat donava algunes pistes i consells perquè cadascú creés el seu propi mobiliari. La seva proposta va ser incompresa per molts que fins i tot el van acusar de feixista per obligar els usuaris a “fabricar els seus propis mobles”, aquest seria l’inici d’una sèrie de desacords que la Mari va tenir amb la professió i la premsa. Tot i rebre nombrosos premis, la seva posició, sovint vista com a intransigent, xocava amb l’època dels 80′ i 90′, on acontentar el mercat semblava la prioritat. Va ser a partir dels inicis del S. XXI i les múltiples crisis que hem viscut que la seva obra va tornar a ser valorada i seguida per noves generacions de dissenyadors a tot el món.

25

És difícil decidir quina faceta d’Enzo Mari ha deixat més empremta, els seus objectes i projectes continuen inspirant avui dissenyadors i creadors i els seus textos són bàsics per entendre el present i treballar cap a un futur no apocalíptic. Tot i que la seva mirada sobre la realitat era crítica i de vegades certament pessimista, les seves diagnosis continuen sent precises, potser excessivament deutores d’un moment on la forma i l’objecte eren el centre de tot i no es tenien en compte temes com el procés , els sistemes, etc, però segueixen sent lúcides i necessàries.

I és des d’aquesta concepció global de la seva feina des d’on proposem aquesta petita exposició, amb molt de respecte per l’autor i amb una economia de mitjans que ens ressona a la seva manera de fer. Volem emular aquesta idea de dotar l’usuari de les eines i els elements per crear per si mateix una peça que serà única, com una forma de portar a la pràctica les idees que formen el nucli de l’exposició per a com ell deia: Pensare con le propia mani (pensar amb les pròpies mans).

Visita comentada
Dissabte 17 a les 11:00
Exposició
Dissabte 17 de 10:00 a 18:30
Diumenge 18 de 10:00 a 13:00
Espai polivalent, edifici Pujades

 

 

 

14

Un milió de gràcies per la col·laboració de

RITTAGRAF-POSITIVO-01

 

Impresiones de Enzo Mari

EXPOSICIÓN
(CAST)
En 2020 moría Enzo Mari, 24h después lo hacía su pareja, la crítica de arte Lea Vergine, ambos de Covid. Todo sucedió cuando se estaba exponiendo su mayor retrospectiva, a los pocos días de su inauguración. Esa exposición tenía como gran reclamo, que mostraba buena parte del fondo del diseñador italiano había donado a la ciudad de Milán y que ese legado no podría volver a ser visto hasta pasados cuarenta años. Quizás era un golpe de efecto de Mari para volver a poner a la sociedad ante el espejo de su frivolidad. Enzo Mari decía que no se entendía su trabajo y que quizás pasadas cuatro décadas, la sociedad estaría preparada para hacerlo.  Un último gesto del maestro que siempre tuvo esa condición de radicalidad que le hacía tan especial y en ocasiones tan arisco.

Desde La Festa del Grafisme nos planteamos que a pesar de todo vale la pena seguir intentando traspasar parte de su conocimiento tanto a los que ya conocemos su obra como a las nuevas generaciones y lo hacemos, como no podía ser de otra manera, desde una mirada gráfica. De ahí el título, que nos remite a la impresión gráfica y a la impresión emocional que nos genera su discurso. Nos acercamos a su trabajo, su pensamiento y su obra desde la expresión gráfica como método y como forma de captar parte de su legado que se podría resumir en su frase: “Il design è comunicazione del sapere”, el diseño como transmisión de conocimiento.

altalena 07

Enzo Mari fue una de los exponentes del diseño italiano en los años setenta y parte de los ochenta. Sin embargo, su posición estaba lejos de posiciones postmodernas de Archizoom y más tarde Memphis debido a su militancia comunista que influyó poderosamente su producción. Esta es quizás una de las contradicciones más notables del creador italiano, permanecer fiel al comunismo, incluso cuando este hacía aguas en el resto de Europa e incluso en la Europa del Este y al mismo tiempo trabajar para empresas como Danese, Magis, Alessi, Zanotta, Artemide o Driade que se dedicaban a producir mobiliario para una pequeña elite económica y cultural a pesar de sus intentos para democratizar el acceso al diseño, a través de ideas como la reproducción en masa, los muebles multifuncionales o el “hágalo usted mismo”.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue justamente en esta línea del DIY. Bajo el nombre de Proposta per un’Autoprogettazione publicó un libro/recetario donde a partir de la modularidad daba algunas pistas y consejos para que cada cual creara su propio mobiliario. Su propuesta fue incomprendida por muchos que incluso lo acusaron de fascista por obligar a los usuarios a “fabricar sus propios muebles”, ese sería el inicio de una serie de desencuentros que Mari tuvo con la profesión y la prensa. A pesar de recibir numerosos premios, su posición, a menudo vista como intransigente, chocaba con la época de los 80’ y 90’, donde contentar al mercado parecía la prioridad. Fue a partir de los inicios del S. XXI y las múltiples crisis que hemos vivido que su obra volvió a ser valorada y seguida por nuevas generaciones de diseñadores en todo el mundo.

at 20.49.11

Es difícil decidir qué faceta de Enzo Mari ha dejado más huella, sus objetos y proyectos siguen inspirando hoy a diseñadores y creadores y sus textos son básicos para entender el presente y trabajar hacía un futuro no apocalíptico. A pesar de que su mirada sobre la realidad era crítica y en ocasiones ciertamente pesimista, sus diagnosis siguen siendo certeras, quizás excesivamente deudoras de un momento donde la forma y el objeto eran el centro de todo y no se tenían en cuenta temas como el proceso, los sistemas, etc, pero siguen siendo lúcidas y necesarias.

Y es desde esa concepción global de su trabajo desde donde proponemos esta pequeña exposición, con mucho respeto por el autor y con una economía de medios que nos resuena a su manera de hacer. Queremos emular esa idea de dotar al usuario de las herramientas y los elementos para crear por sí mismo una pieza que será única, como una forma de llevar a la práctica las ideas que forman el núcleo de la exposición para como él decía: Pensare con le propia mani (pensar con las propias manos)

Visita comentada
Sábado 17 a las 11:00
Exposición
Sábado 17 de 10:00 a 18:30
Domingo 18 de 10:00 a 12:00
Espacio polivalente, edificio Pujades


Captura de Pantalla 2022-09-01 a las 14.08.02 post-57-aUn millón de gracias por la colaboración de

RITTAGRAF-POSITIVO-01